openingstijden

Maandag 0Gesloten
Dinsdag 09.30 - 17.30 uur
Woensdag 09.30 - 17.30 uur
Donderdag 09.30 - 17.30 uur
Vrijdag 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur
Zondag 12.00 - 17.00 uur

Industriestraat 124, 7543 CJ Enschede
053-4611768
info@kifra.nl

Algemene Voorwaarden

1.       Toepasselijkheid

1.       Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen  die via de site van Kifra Camping & Vrije Tijd (www.kifra.nl) gesloten worden en waarbij Kifra Camping & Vrije Tijd partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere Algemene Voorwaarden die gehanteerd worden door Kifra Camping & Vrije Tijd.

2.       Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Kifra Camping & Vrije Tijd, middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 2 van deze Voorwaarden, accepteert u deze Voorwaarden.

3.       Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Kifra Camping & Vrije Tijd worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

4.       Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kifra Camping & Vrije Tijd worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Kifra Camping & Vrije Tijd ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

5.       Kifra Camping & Vrije Tijd heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar Online Campingshop en overige gedeelten van de website te wijzigen.
 

2.       Aanbiedingen / Overeenkomsten

1.       Alle aanbiedingen gedaan op de site van Kifra Camping & Vrije Tijd zijn vrijblijvend, totdat u de bevestigingsmail na bestelling hebt ontvangen.

2.       De overeenkomst tussen u en Kifra Camping & Vrije Tijd komt tot stand op het moment nadat u:

A.       een bestelling hebt geplaatst via de site van Kifra Camping & Vrije Tijd op www.kifra.nl door het volledig en correct invullen van het bestelformulier;

B.       vervolgens op de bestelbutton geklikt hebt, nadat u akkoord bent gegaan met de prijs en verzendkosten;

C.       hierop van Kifra Camping & Vrije Tijd op het door u ingegeven e-mailadres een bevestiging hebt ontvangen dat Kifra Camping & Vrije Tijd uw bestelling heeft ontvangen (dit betreft een zogenaamde "ontvangstbevestiging");

D.       en waarop u de ontvangst van de ontvangstbevestiging en tevens bestelling bevestigd;

E.       de bestelling en de overeenkomst met Kifra Camping & Vrije Tijd worden officieel  in behandeling genomen  nadat u het factuurbedrag hebt overgemaakt en het bedrag per bank is ontvangen door Kifra Camping & Vrije Tijd;

3.       De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

A.       Een overzicht van uw bestelling

B.       De prijs per besteld product en een totaalprijs van de gedane bestelling;

C.       Uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) afgeleverd wordt(en), e-       mailadres en telefoonnummer.

4.       De administratie van Kifra Camping & Vrije Tijd geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Kifra Camping & Vrije Tijd verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Kifra Camping & Vrije Tijd verrichtte leveringen. Kifra Camping & Vrije Tijd erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.


3.       Levering, Transport en -kosten

1.       Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd

2.       U kunt op het bestelformulier aangeven of u de bestelling wilt komen afhalen in de winkel in Enschede of dat u de bestelling thuis wilt laten afleveren.

3.       Als u aangeeft dat de bestelling bij het door u opgegeven adres bezorgd moet worden, worden ten behoeve van de levering  bij bestellingen beneden de 100,00 Euro en bestellingen boven een bepaalde afmeting en gewicht verzendkosten in rekening gebracht. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Kifra Camping & Vrije Tijd. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Kifra Camping & Vrije Tijd kunnen worden uitgesloten.
 

4.       Levertijd

1.       De leveringstermijn van uw bestelling bedraagt circa 2-5 werkdagen na ontvangst van de betaling,  De door Kifra Camping & Vrije Tijd opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.       Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Kifra Camping & Vrije Tijd overschreden wordt, zal Kifra Camping & Vrije Tijd u hiervan z.s.m. middels e-mail of telefonisch in kennis stellen. In dat geval hebt u de bevoegdheid om de overeenkomst met Kifra Camping & Vrije Tijd te ontbinden, door dit via e-mail: info@kifra.nl aan Kifra Camping & Vrije Tijd te melden.
 

5.       Afkoelingsperiode

1.       Nadat u de bestelling hebt ontvangen, hebt u de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Kifra Camping & Vrije Tijd te ontbinden. U hoeft hiervoor geen opgaaf van reden te geven. Hierbij geldt de voorwaarde dat de verpakkingen ongeopend moeten zijn. Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen helaas niet worden geretourneerd.


2.       Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit vooraf via e-mail aan Kifra Camping & Vrije Tijd te melden. Na het ontbinden van de overeenkomst binnen 14 dagen draagt u zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de producten. Uitzondering hierop zijn de speciaal door Kifra Camping & Vrije Tijd voor u bestelde producten, deze worden onder geen beding retour genomen.

3.       De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met Kifra Camping & Vrije Tijd in gevolge artikel 5.1 en 5.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Kifra Camping & Vrije Tijd binnen 14 dagen nadat zij het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen exclusief de verzendkosten. 

4.       Kifra Camping & Vrije Tijd behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product of een van de producten reeds is geopend, niet in de originele verpakking is geretourneerd, is gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Kifra Camping & Vrije Tijd of de leverancier van het product) is beschadigd. De derving hiervoor bedraagt minimaal 25% van het aankoopbedrag.

5.       Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kifra Camping & Vrije Tijd schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid uwerzijds te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Kifra Camping & Vrije Tijd u hiervan via e-mail of telefonisch in kennis stellen. Kifra Camping & Vrije Tijd heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

6.       Niet goed, geld retour en klachten

1.       Alle producten worden gecontroleerd voordat deze naar u verstuurd worden. Mocht er toch iets niet goed zijn dan kunt u Kifra Camping & Vrije Tijd binnen 24 uur na levering via e-mail of telefonisch contacten en vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

2.       Als u een product terug stuurt dan zijn de kosten van verzending voor uw rekening. Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen helaas niet worden geretourneerd.

3.       Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen altijd door Kifra Camping & Vrije Tijd  in behandeling worden genomen.

4.       Kifra Camping & Vrije Tijd zal z.s.m. de klacht proberen op te lossen. Kifra Camping & Vrije Tijd zal u hierover via e-mail of telefonisch berichten.
 
7.       Garanties

1.       Op de door Kifra Camping & Vrije Tijd geleverde producten bestaat een garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan. Garantie bevat reparatie, vervanging of een tegoedbon. Op garantie van producten ouder dan één gebruiksseizoen wordt een afschrijving gehanteerd. Deze afschrijving zal tenminste 30% bedragen van het betaalde aankoopbedrag na het eerste gebruiksseizoen. De vergoeding voor producten na een vakantie of gebruiksjaar zal nimmer in contanten worden uitgekeerd.
 

8.       Privacy

1.       Klantgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.
 
9.       Aansprakelijkheidsuitsluiting
         1.    De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle aanbiedingen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten, prijzen
                aangeleverd door ons of onze leveranciers onder voorbehoud van type, fouten en/of wijzigingen.
        2.    Prijzen vermeldt op onze site zijn onder voorbehoud, mocht er bij een artikel een foutieve prijs vermeldt staan, houdt
               Kifra Camping & Vrije Tijd zich  het recht voor de verkoop van betreffend artikel te annuleren.

©2017 Kifra | Ontwerp: Webton.nl